Nhiệt điện khí Cà Mau 1 & 2

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
  • Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của PV Power
  • 1.500 MW (2x 750 MW)
  • 9,0 tỷ kWh/năm
  • + NMĐ Cà Mau 1: Tháng 3/2008
    + NMĐ Cà Mau 2: Tháng 12/2008

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án